FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि अनुदान कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/20/2019 - 12:37 PDF icon ६ कृषि अनुदान कार्यविधि.pdf
पशुपालन अनुदान कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/20/2019 - 12:36 PDF icon ५ पशुपालन अनुदान कार्यविधि.pdf
वाल विवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधिऽ २०७५ ७५/७६ 11/20/2019 - 12:35 PDF icon २ वाल विवाह विरुद्ध कार्यविधि.pdf
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/20/2019 - 12:33 PDF icon १ नगर सभा संचालन कार्यविधि.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण काययविधि, २०७५ ७५/७६ 11/20/2019 - 12:31 PDF icon ३ अपाङ्ता परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे सहकारी एेन । ७४/७५ 10/30/2018 - 11:07 PDF icon 4. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
शितग‌ंगा नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन - २०७5 ७४/७५ 07/31/2018 - 12:49 PDF icon 15. आर्थिक ऐन २०७5.pdf
सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना - २०७४ ७४/७५ 07/24/2018 - 09:54 PDF icon 6 सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना.pdf
शितग‌ंगा नगरपालिकाकाे विनियोजन ऐन - २०७५ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:41 PDF icon 16. विनियोजन ऐन २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्रको नमूना - २०७४ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:39 PDF icon 14 स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2 Print Garney.pdf

Pages