FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/20/2019 - 12:33 PDF icon १ नगर सभा संचालन कार्यविधि.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण काययविधि, २०७५ ७५/७६ 11/20/2019 - 12:31 PDF icon ३ अपाङ्ता परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
शितगंगा नगरपालिकाकाे सहकारी एेन । ७४/७५ 10/30/2018 - 11:07 PDF icon 4. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
शितग‌ंगा नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन - २०७5 ७४/७५ 07/31/2018 - 12:49 PDF icon 15. आर्थिक ऐन २०७5.pdf
सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना - २०७४ ७४/७५ 07/24/2018 - 09:54 PDF icon 6 सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना.pdf
शितग‌ंगा नगरपालिकाकाे विनियोजन ऐन - २०७५ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:41 PDF icon 16. विनियोजन ऐन २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्रको नमूना - २०७४ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:39 PDF icon 14 स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2 Print Garney.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:38 PDF icon 12 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
विपद-व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:37 PDF icon 11 विपद-व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४-2.pdf
आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:36 PDF icon 10 आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

Pages