FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:38 PDF icon 12 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
विपद-व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:37 PDF icon 11 विपद-व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४-2.pdf
आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:36 PDF icon 10 आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
पदाधिकारीहरुको आचार संहिता - २०७४ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:35 PDF icon 9 पदाधिकारीहरुको आचार संहिता २०७४.pdf
गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:34 PDF icon 8. गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:33 PDF icon 7 नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:31 PDF icon 5. नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
शितगंगा नगपालिकाको कृषि व्यवसाय पवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवथा गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 07/23/2018 - 12:27 PDF icon 2 शितगंगा नगपालिकाको कृषि व्यवसाय पवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवथा गर्न बनेको ऐन, २०७४.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन - २०७४। ७४/७५ 07/23/2018 - 12:26 PDF icon १. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf

Pages